xQuè és la identificació?


 • Identificación Animales de Compañía  LA IDENTIFICACIO

  I.Què és la identificació?

  L'Ordre del Conseller d' Agricultura, Comerç i Indústria del 21 de maig de 1999 regula la identificació dels animals de companyia de les Illes Balears. Estableix com únic sistema de identificació per tots els animals de companyia el transponder, dispositiu electrònic situat dins una càpsula que presenta un còdi alfanumèric identificatiu susceptible per ser llegit mitjançant un equip lector específic.


  La identificació és obligatòria per tots els cans i voluntària per la resta dels animals de companyia . És deu realitzar en un termini màxim de tres mesos des de la data de naixement del animal i en qualsevol cas constituirà un requisit previ i obligatori per realitzar qualsevol transacció del animal.


  II. Qui realitza la identificació?

  L' aplicació del transponder, com acte quirúrgic, es realitza només per veterinaris en exercici professional a les Illes Balears, i que compleixin els següents requisits:


  • Veterinaris col.legiats al COVIB.

  • Veterinaris que fan feina per el seu conte: han d'estar d'alta en el Cens de Activitats Econòmiques i estar d'alta com a autònom a la Seguritat Social.

  • Veterinaris que fan feina com assalariats: han de presentar còpia del contracte per el que es vinculen a una clínica determinada.

  • Tenir un lector compatible que compleixi la norma ISO 11.785.

  • Autorització de la Conselleria d' Agricultura.


  El COVIB s'assegura que els veterinaris/es col.laboradors compleixin els requisits establerts i posteriorment remeti la llista d'admesos a la Conselleria d' Agricultura i Pesca per que es formalitzi l'autorització.


  III. Com és realitza?

  El sistema d' identificació es realitza col.locant al seu animal un trasponder o microchip mitjançant un acte quirúrgic. Es tracta d'un dispositiu electrònic que porta un còdi alfanumèric que s'implantarà al costat esquer del coll del ca. A altres animals de companyia es realitzarà preferentment dins aquesta zona si l'anatomia del animal ho permet, si no és farà a un altre lloc. Aquest transponder o microchip ha de complir la norma ISO 11.784.


  IV. Quan s'han d' identificar els animals?

  La identificació de cans s'haurà de fer dins un termini de tres mesos contats a partir de la data de naixement del animal i dins tots els casos constituirà un requisit previ i obligatori per realitzar qualsevol transacció del animal. El còdi de identificació aura d'aparèixer a la documentació de la transacció.


  V. Per què s'han d'identificar els animals?


  Es necessari identificar als animals per poder localitzar-los en cas de pèrdua.


  Quan al veterinari li notifiquen la pèrdua o recuperació d'un animal, ha d'informar al Col.legi de la situació complimentant un document de modificació i entregar-ho al Col.legi.


  Si el veterinari te informació sobre la localització d'un animal perdut, robat... haurà de notificar al Col.legi, complimentant un imprès de modificació i entregar-ho al Col.legi o avisar telefònicament. El Col.legi informarà al veterinari sobre el particular que figura com a titular del animal a la base de dades del RIACIB,i serà el veterinari elq ue informarà al propietari de la ubicació del animal per que es procedeixi a al seva recollida . El veterinari en cap cas podrà facilitar el número de microchip al particular que ha trobat l'animal, per que sigui aquest qui ho consulti amb el Col.legi, ja que el Col.legi només te autorització per facilitar les dades del propietari que figuren a la base de dades a veterinaris i organismes oficials . ( Ajuntaments, policia...)


  Si l'animal està identificat però no està dins la base de dades del RIACIB i el microchip ha estat implantat a les Balears, es facilitarà el nom del veterinari que el va implantar per que pugui realitzar la consulta sobre la base de dades de la pròpia clínica/centre. Si l'animal està identificat però no està a la base de dades del RIACIB i el microchip no perteneix a Balears, es facilitarà el telèfon del laboratori que ho ha venut per que es pugui localitzar la comunitat autònoma on hauria d'estar registrat l'animal.


  La localització dels animals perduts a les caneres municipals segueix un protocol semblant. En primer lloc es rep la notificació escrita per la canera (via fax) Amb les dades dels animals ( núm. de microchip, raça, sexe, lloc on s'ha trobat l'animal...) el Col.legi esbrina a partir del RIACIB qui és el seu propietari i informa a la canera en qüestió de les dades, sent aquesta l'encarregada de notificar al propietari on es troba el seu animal.


  Per agilitar el procés de cerca, s'acceptaran consultes telefòniques únicament als veterinaris, encara que posteriorment hauran de portar el document de notificació al Col.legi.


  EL RIACIB

  I. Què és el RIACIB? Qui el gestiona?

  El Col·legi manté un conveni de col·laboració amb la Conselleria d' Agricultura i Pesca per a la gestió i manteniment de la base de dades del RIACIB.


  ALTRES REGISTRES

  I. REIAC


  El REIAC és la Xarxa Espanyola d' Identificació d' animals de Companyia, en la qual es troben totes les xarxes autonòmiques llevat de Extremadura i Castella - La Manxa. Per tant és un instrument que permet identificar a un animal en qualsevol lloc del territori espanyol.


  II. Animals potencialment perillosos  Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tendència d' Animals Potencialment perillosos.


  Aquesta llei te per objectiu establir la normativa aplicable a la tendència d'animals potencialment perillosos per fer-la compatible amb la seguretat de les persones, bens i altres animals.


  Amb caràcter genèric, es consideren animals potencialment perillosos tots els que, pertanyen a la fauna salvatge, sent utilitzats com animals domèstics, o de companyia, amb independència de la seva agressivitat, pertanyen a espècies o races que tenen capacitat de causar la mort o lesions a les persones, a altres animals o a bens materials.


  També tindran la qualificació d'animals potencialment perillosos, els animals domèstics o de companyia que per reglament es determinin, en particular, els que pertanyen a l'espècie canina, inclosos dins una tipologia racial, que per el seu caràcter agressiu, mida o potència de la mandíbula tinguin capacitat de causar la mort o lesions a persones, altres animals o bens materials.